El-sjekk gir trygghet


Nesten halvparten av branner i norske boliger er på en eller annen måte knyttet til elektrisitet, ofte feil i det elektriske anlegget. Boligen bør derfor sjekkes jevnlig av en fagmann. Huseier er ansvarlig for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.


Detaljerte sjekklister
Vi kan gjennomføre en grundig kontroll og el-sjekk av det elektriske anlegget i din bolig. Vi kan også sjekke at apparater ikke har alvorlige feil eller er montert galt.


Jordfeilbryter
Boliger bygget før 1991 har mest sannsynlig ikke jordfeilbryter. Det betyr at feil ved anlegget som kan føre til at mennesker og dyr får elektrisk strøm i seg ikke blir oppdaget før ulykken skjer.


Kontroll av både nytt og gammelt
I forbindelse med overtagelse av en bolig bør man kontrollere det elektriske anlegget. I helt nye anlegg er den vanligste feilen at tilkoblinger i sikringsskap ikke er godt nok skrudd til. I eldre anlegg er de vanligste feilene sikringsskap med gamle skrusikringer og manglende jording.


Bytt ut gamle sikringer
Gamle skrusikringer bør byttes med moderne automatsikringer da disse utgjør stor brannrisiko.


Overspenningsvern gir sikkerhet mot lyn
Elektriske apparater kan ødelegges dersom lynet slår ned i eller i nærheten av boligen. Et overspenningsvern reduserer denne risikoen betraktelig, og skjermer elektrisk utstyr mot skader.


Riktig strømnett
I Norge finnes det to typer strømnett. Overspenningsvern som er beregnet for den ene typen vil ikke gi beskyttelse i den andre typen strømnett. Snakk med oss slik at vi kan sjekke om overspenningsvernet er beregnet til det strømnettet boligen er koblet til.


Kontakter
I nye el-anlegg skal elektrikeren sørge for at behovet for skjøteledninger blir så lite som mulig. Nok stikkontakter på de riktige stedene i boligen er derfor et rimelig og godt tiltak for å redusere faren for branntilløp i skjøteledninger og grenuttak.

Stadig flere produsenter lanserer produkter med fler enn to eller fire stikkontakter.
Vi kan komme med mange forslag til tiltak som kan gjøre boligen sikrere.